Privacy verklaring

Dit charter is van toepassing op alle CEREAL websites die internetadressen bevatten. Het gaat om een engagement inzake het respecteren van de privacy en van de praktijken die gehanteerd worden voor de manier waarop we de persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken. Ons charter betreffende de bescherming van de privacy is gemakkelijk te vinden, vermits het zich op de welkomstpagina bevindt; het is "gelinkt" op alle pagina's van de website waar de nominatieve persoonlijke gegevens vereist zijn. Op de plaatsen waar dergelijke gegevens worden verzameld, kan zonodig bijkomende uitleg worden verstrekt over het gebruik dat ervan gemaakt zal worden. Dit charter, vergezeld van alle aanvullende inlichtingen, is bedoeld om, aangepast aan de bezoeker of individuele gebruiker van de CEREAL Websites, bescherming van de privacy te verzekeren.

 • Engagement betreffende de beveiliging van de privacy In het raam van het gebruik van deze gegevens verbinden we er ons toe om de internationale maatstaven voor de bescherming van de privacy ten volle te respecteren. Zodoende verzekeren we ons van de strikte naleving van de maatstaven inzake beveiliging en vertrouwelijkheid door onze medewerkers. De volgende hoofdstukken verschaffen uitleg over de inzamelingsmodaliteiten van uw persoonlijke gegevens.
 • Gebruik van persoonlijke gegevens Voor het merendeel van onze diensten is geen enkele vorm van registratie nodig, wat u in staat stelt onze website te bezoeken zonder uw identiteit prijs te geven. Voor sommige diensten kan echter een inschrijving vereist zijn. Wanneer u zich op onze website inschrijft, kan van u gevraagd worden om bepaalde velden in te vullen (sommige daarvan verplicht, andere facultatief) en een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Als u in deze gevallen verkiest om bepaalde nominatieve persoonlijke gegevens niet door te geven, dan is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot sommige pagina's van de website en dat we uw vraag niet kunnen beantwoorden. CEREAL gebruikt de nominatieve persoonlijke gegevens voor specifieke en beperkte doeleinden, waarvan we u op de hoogte brengen, wanneer we u inlichtingen vragen. Wij kunnen bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om u de producten of diensten die u persoonlijk zouden kunnen interesseren, voor te stellen, te leveren en te factureren of om met u over andere onderwerpen te communiceren. De inlichtingen die u naar onze afdeling klantenservice verzendt, worden uitsluitend gebruikt om u te helpen bij het oplossen van uw probleem en worden overigens volledig vertrouwelijk behandeld. CEREAL bewaart uw gegevens net zolang als nodig is en met inachtneming van de wettelijke en ethische eisen betreffende de opslag met het oog op reporting of documentatie.
 • Het niet verspreiden van informatie CEREAL verbindt er zich toe om uw nominatieve persoonlijke gegevens niet te verkopen aan, te delen met of te verspreiden onder derden buiten het Concern waartoe ze behoort. Deze gegevens kunnen echter occasioneel doorgegeven worden aan derden die handelen voor rekening en in naam van CEREAL of in verband met de activiteit van CEREAL in het raam van het gebruik waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld. Wanneer het doorgeven van nominatieve persoonlijke gegevens aan een derde waarschijnlijk of noodzakelijk is om welke reden dan ook, dan verbindt CEREAL zich ertoe om er zich in de mate van het mogelijke van te vergewissen dat de voorwaarden van hun voorziene verspreiding en gebruik duidelijk aangegeven zijn. Deze derden kunnen maatregelen ter bescherming van de privacy treffen die van de onze verschillen. Niettemin verbinden we er ons toe om ons ervan te vergewissen dat deze derden hetzelfde niveau van bescherming verzekeren als CEREAL en, zonodig, zullen we hun contractueel verzoeken om de doorgegeven gegevens uitsluitend te verwerken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door CEREAL zijn toegestaan. We zullen geen gegevens van gevoelige aard betreffende uw persoon (bijvoorbeeld medische informatie) met derden delen zonder uw voorafgaande en expliciete instemming. U kunt deze instemming op elk moment intrekken. Als u uw instemming herroept, kan het zijn dat CEREAL niet aan sommige van uw vragen zal kunnen voldoen. Telkens wanneer mogelijk zal CEREAL de derden aan wie uw gegevens werden doorgegeven, op de hoogte brengen van het feit dat u uw instemming ingetrokken hebt.
 • Toegangsrecht U beschikt over het recht op toegang en op bijwerking van uw nominatieve persoonlijke gegevens evenals over het recht om te vragen ze te schrappen, en dat volgens de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden. We verbinden er ons toe ons ervan te verzekeren dat uw nominatieve persoonlijke gegevens up-to-date, juist en volledig zijn. Indien u toegang wil hebben tot uw persoonlijke gegevens of ze wil corrigeren, dan verzoeken we u om per e-mail contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Uw verzoeken zullen zo snel mogelijk afgehandeld worden. De aanvragen tot schrappen van de persoonlijke gegevens zullen onderworpen worden aan de eisen die op juridisch en ethisch vlak aan CEREAL opgelegd zijn in de domeinen van reporting, archivering en opslag van documenten.
 • Beveiliging en Vertrouwelijkheid Om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de door haar "online" ontvangen nominatieve persoonlijke gegevens te verzekeren gebruikt CEREAL beveiligde gegevensnetten, onder meer een anti-intrusion systeem dat aan de normen voldoet, en een wachtwoord. De toegang tot de nominatieve persoonlijke gegevens is beperkt tot de medewerkers die deze gegevens nodig hebben, de nodige vorming ontvangen hebben om ze op de juiste wijze te "beheren" en de normen inzake vertrouwelijkheid strikt in acht nemen. Als een medewerker een inbreuk pleegt op ons charter over de bescherming van de privacy, zal hij dientengevolge bestraft worden. Er wordt regelmatig onderzocht en gecontroleerd of ons personeel ons charter en onze procedures naleeft. Hoewel we het verlies, het ongeoorloofde gebruik of de verdraaiing van gegevens niet kunnen waarborgen, doen we toch al het mogelijke om te vermijden dat dergelijke situaties zich zouden voordoen.
 • Doorgeven van gegevens naar het buitenland CEREAL is een wereldmerk en bezit databanken in verschillende landen. CEREAL kan uw gegevens doorgeven aan haar andere databanken in andere landen dan datgene waarvan u een inwoner bent. Indien het beschermingspeil van de privacy in een land de erkende internationale normen niet volgt, dan zullen we er ons van verzekeren dat de gegevensoverdrachten naar de databanken van een dergelijk land op de gepaste manier beschermd zijn en dat er geen gegevensoverdracht aan derden kan plaatsvinden zonder dat u ons vooraf daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
 • Anonieme gegevens en "Cookies" De meeste informatie die CEREAL op haar websites verzamelt, is anonieme informatie, bijvoorbeeld de pagina"s die u bezoekt en de opzoekingen die u uitvoert. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen enkel nominatief persoonlijk gegeven van u, tenzij u ons daartoe de toestemming gegeven zou hebben. CEREAL gebruikt anonieme inlichtingen als hulpmiddel om de inhoud van haar websites te verbeteren en algemene statistieken over hun gebruikers te bekomen voor interne en marketingdoeleinden. Zodoende kan CEREAL "Cookies" invoeren, die de voorkeuren van elke gebruiker verzamelen, net als de dag en het uur van het bezoek teneinde de CEREAL website te individualiseren in functie van de keuzes van elke gebruiker. De "Cookies" zelf kunnen niet gebruikt worden om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een "Cookie" is informatie die naar uw browser verstuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. De "Cookies" zullen geen schade berokkenen aan uw computer. U kunt uw browser activeren om geïnformeerd te worden, telkens u een "Cookie" ontvangt. Dat zal u de mogelijkheid bieden om te beslissen of u hem al dan niet wil aanvaarden.
 • Verspreiding naar ongeïnteresseerde bestemmelingen CEREAL aanvaardt geen verspreiding naar ongeïnteresseerde bestemmelingen. Onder een dergelijke verspreiding verstaan we het herhaaldelijk en in grote aantallen versturen van ongevraagde, meestal commerciële e-mails naar personen met wie de verzender voordien geen relaties heeft gehad en die geweigerd hebben om dergelijke boodschappen te ontvangen. Wanneer CEREAL daarentegen van oordeel is dat sommige producten, vragen betreffende de gezondheid of andere informatie belangrijk is voor u, dan behoudt ze zich het recht voor om u daar per e-mail over te informeren, waarbij ze u de keuze geeft om deze dienstverlening uit te schakelen.
 • Nominatieve persoonlijke informatie en kinderen CEREAL verbindt er zich toe om geen nominatieve persoonlijke gegevens van minderjarigen onder de 13 jaar te verzamelen, te gebruiken of met kennis van zaken te verspreiden, zonder vooraf de toestemming van een persoon met het ouderlijk gezag (d.w.z. één van de ouders of een persoon die de juridische bewaring van het kind heeft) ontvangen te hebben via een rechtstreeks middel. We zullen deze persoon een nota verschaffen over de specifieke aard van de nominatieve persoonlijke gegevens van de minderjarige die verzameld zijn en over het recht om zich te verzetten tegen de inzameling, het gebruik en de latere opslag van dergelijke inlichtingen. CEREAL onderschrijft de verklaring betreffende de online bescherming van de privacy van de kinderen in de Verenigde Staten en houdt zich aan de wetten van dezelfde aard in de andere landen, die eveneens de bescherming van de kinderen beogen.
 • Verbindingen met andere websites Het engagement betreffende het respect van de privacy is enkel van toepassing op de websites van CEREAL, met uitsluiting van websites van derden. CEREAL kan "links" verzekeren met andere websites waarvan ze meent dat ze nuttig kunnen zijn voor haar bezoekers. We proberen ons ervan te vergewissen of dergelijke websites de strengste normen in acht nemen. Gezien de aard zelf van het wereldnet kan CEREAL echter geen garantie bieden aangaande het niveau van de standaarden van elk van de links die ze biedt en evenmin aansprakelijk zijn voor de inhoud van de websites van derden.
 • Contact bij CEREAL Indien u vragen wil stellen of klachten wil uiten betreffende de inachtneming van de bescherming van de privacy door CEREAL of als u aanbevelingen wil formuleren of commentaren wil leveren om de kwaliteit van ons charter betreffende de bescherming van de privacy te verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail.

Wij maken gebruik van cookies om u de beste ervaring te garanderen op onze website. Klik hier voor meer informatie.

Akkoord
weigeren